نتايج معرفي شدگان چند برابر ظرفيت آزمون ورودي تحصيلات تکميلي سال 94

بدين وسيله از داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي داراي شرايط خاص و يا بورسيه در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1394 درج گرديده, دعوت مي نمايد با توجه به نكات ذيل و براساس برنامه زماني مشخص شده مربوط به كد رشته محل ذيربط، براي مصاحبه، آزمون اختصاصي، آزمون تشريحي، آزمون پروژه و ساير مراحل گزينش مورد لزوم به نشاني مشخص شده مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از گزينش در كد رشته محل يا رشته محلهاي انتخابي مربوط تلقي مي گردد و فرصت ديگري براي انجام مراحل مذكور وجود نخواهد داشت.

يادآوري: داوطلبان مذكور لازم است قبل از اقدام براي مراجعه به محل مصاحبه به پايگاه اطلاع رساني موسسه مورد نظر (درصورت وجود) مراجعه تا چنانچه تغييري در برنامه زماني مصاحبه بعمل آمده، از آن مطلع شوند.
ضمناً شايان ذكر است:
1-كليه داوطلباني كه در كد رشته هاي امتحاني1131، 1139، 1148(مديريت امور شهري)، 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360 و 1364 مجاز به انتخاب رشته شده اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي خود در موعد مقرر اقدام نموده اند، حسب مورد لازم است براي شركت در مصاحبه و يا آزمون پروژه اقدام نمايند. بديهي است براي اين كد رشته هاي امتحاني اسامي چند برابر اعلام نخواهد شد و به داوطلباني كه مبادرت به انتخاب كد محل تحصيل مربوط، ننموده اند توصيه مي گردد براي شركت در مصاحبه و يا دريافت كارت شركت در پروژه اقدام ننمايند.
2-آن دسته ازداوطلبانی که باتوجه به اولویت کدرشته محل ها ی انتخابی شانس قبولی دررشته های انتخابی قبل از کدرشته های شرایط خاص وبورسیه (کد رشته های موضوع این اطلاعیه )راداشته اند درفهرست معرفی شدگان چند برابرقرار نگرفته اند . بدیهی است این داوطلبان درصورت هرگونه سوال پس از اعلام نتایج نهایی(شهریور ماه )وباتوجه به کارنامه کد رشته محل های انتخابی می توانندباسازمان مکاتبه نمایند.

.

نتايج معرفي شدگان چند برابر ظرفيت آزمون ورودي تحصيلات تکميلي سال 94

spacer